מדיניות פרטיות ועיבוד נתונים אישיים

בשימוש באתר, במילוי ובשליחת טפסים, אתה כברירת מחדל מסכים למדיניות הפרטיות ולעיבוד הנתונים האישיים. אם אינך מסכים לתנאים להלן, אנא סגור את האתר. בעל המותג אולגה שמיסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות כללים אלה ללא הודעה נוספת בכל עת. הנתונים תקפים מרגע פרסומם או עדכון

במסירת הנתונים האישיים שלו, המשתמש מסכים לעיבוד, אחסון ושימוש בנתונים האישיים למטרות הבאות: (יישום תמיכת לקוחות, קבלת מידע על אירועי שיווק על ידי המשתמש, ביצוע ביקורות ומחקרים פנימיים נוספים על מנת לשפר את איכות השירותים הניתנים)


:נתונים אישיים פירושם כל מידע אישי שמאפשר לך לראות את המשתמש / הקונה

שם מלא -

מספר טלשון ליצירת קשר -

כתובת דוא"ל -

תעודת זהות -

תעודת קוסמטיקאית -


הנתונים האישיים של המשתמשים מאוחסנים אך ורק במדיה אלקטרונית ומעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות, למעט כאשר יש צורך בעיבוד לא אוטומטי של נתונים אישיים בקשר עם מילוי דרישות החוק


בעל המותג Renew (בעל האתר) מתחייב שלא להעביר את הנתונים האישיים שהתקבלו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאי (לבקשת רשויות המדינה המוסמכות, רק בנימוקים ובאופן הקבוע בחוק הישראלי, עם שותפים אסטרטגיים, מפיצי מותגים במדינות שהחברה עובדת איתם, כדי לספק מוצרים ושירותים, או כאלה שעוזרים למכור מוצרים ושירותים לצרכנים)


הבעלים של המותג מספק לצדדים שלישיים את הכמות המינימלית של נתונים אישיים הדרושים

רק כדי לספק את השירות הנדרש או לבצע את העסקה הדרושה


בעל המותג Renew שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים באופן חד צדדי בכללים אלו, ובלבד שהשינויים אינם סותרים את החקיקה הנוכחית. שינויים בתנאי תקנון זה נכנסים לתוקף לאחר פרסומם באתר

Privacy policy and personal data processing
By using the site, filling out and submitting forms, you by default agree to the privacy policy and the processing of personal data.
If you do not agree with the terms below, please close the site.
If you have used the site, provided your personal data and now want to want to revoke your consent, then write to us by e-mail:
renew.prof@gmail.com
By providing his personal data, the User agrees to the processing, storage and use of his personal data for the following purposes:
 • Providing customer support
 • Receipt by the User of information about marketing activities
 • Conducting audits and other internal studies in order to improve the quality of services provided.
Personal data means any personal information that allows you to identify the User/Buyer:
 • Full name
 • contact number
 • E-mail address
 • Personal ID
 • Beautician licenses
Users' personal data is stored exclusively on electronic media and processed using automated systems, except when non-automated processing of personal data is necessary in connection with the fulfillment of legal requirements.
The owner of the Renew brand (site owner) undertakes not to transfer the received personal data to third parties, except in the following cases:
 • At the request of authorized state bodies, only on the grounds and in the manner prescribed by Israeli law.
 • Strategic partners, distributors of the Renew brand in different countries to provide products and services, or those who help sell goods and services to consumers. The owner of the Renew brand provides third parties with the minimum amount of personal data necessary only to provide the required service or conduct the necessary transaction.
The owner of the Renew brand reserves the right to unilaterally amend these rules, provided that the changes do not contradict the current Israeli law. Changes to the terms of these rules come into force after they are published on the Site.
Политика конфеденциальности и обработки персональных данных
Используя сайт, заполняя и отправляя формы вы по умолчанию соглашаетесь с политикой конфеденциональности и обработки персональных данных.
Если вы не согласны с представленными ниже условиями, то пожалуйста закройте сайт.
Если вы воспользовались сайтом, предоставили свои персональные данные и теперь хотите отозвать согласие, то напишите нам на e-mail:
renew.prof@gmail.com
Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных в следующих целях:
 • Осуществление клиентской поддержки
 • Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
 • Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя:
 • Фамилия, Имя, Отчество
 • Контактный телефон
 • Адрес электронной почты
 • Удостоверение личности
 • Лицензии косметолога
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Владелец бренда Renew (владелец сайта) обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:
 • По запросам уполномоченных органов государственной власти, только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Израиля.
 • Стратегическим партнерам, дистрибьютерам бренда Renew в разных странах для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают реализовывать продукты и услуги потребителям. Владелец бренда Renew предоставляет третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.
Владелец бренда Renew оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству Израиля. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.